• Contact

    Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Upgrade Bemiddeling (handelend als “Upgrade Groningen”, later genoemd als “Upgrade”) en het bedrijf of de persoon die aangeeft gebruik te willen maken van de service die Upgrade aanbiedt in de vorm van vakondersteuning/examentrainingen en overige (later genoemd als Gebruiker). Gebruiker kan in deze vorm zowel leerling als ouder/verzorger betekenen.

Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst
1.1            De overeenkomst tussen Gebruiker en Upgrade komt tot stand zodra Gebruiker een dienst aanvraagt.
1.2             Upgrade houdt zich het recht een Gebruiker te weigeren indien een naar haar oordeel – en uitsluitend naar haar oordeel – daar aanleiding toe is.                   

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1            Na ontvangst van een pakketaanvraag bij Upgrade, zal Upgrade een persoon aanstellen voor het verzorgen van de diensten. Deze zal contact met Gebruiker opnemen voor het van start laten gaan van het bijles-proces.
2.2            De eerste les van een bijles blok is vrijblijvend. Mocht Gebruiker na de eerste les niet tevreden zijn, dan moet dit aangegeven worden bij Upgrade en wordt de overeenkomst stopgezet. Gebruiker krijgt het volledige bedrag teruggestort.
2.3            Het geven van bijlessen wordt gedaan op locatie van het CSG Wessel Gansfort te Heerdenpad 8 Groningen.
2.4            In overleg kan er een uitzondering gemaakt worden op artikel 2, lid 3.
2.5            Een uur bijles duurt 60 minuten.
2.6            Afspraken over tijdstippen van de lessen worden met de desbetreffende bijlesgever gemaakt.
2.7            Voor de boekhouding is Upgrade gemachtigd enkele gegevens van Gebruiker op te vragen, zoals naam ouder(s)/verzorger(s) en leerling, adres, telefoonnummer(s) en leerlingnummer.                                                                                
2.8            Het afzeggen van een bijles moet minimaal een dag van tevoren worden aangegeven, anders heeft de bijles docent het recht om de bijles in rekening te brengen.
2.9            Bij ziekte of andere welgemeende redenen waarbij een leerling niet aanwezig kan zijn, is het mogelijk om een uitzondering te maken op artikel 2, lid 8.

 

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
3.1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
3.2.      Upgrade is gerechtigd om kosten in rekening te brengen indien een wijziging in de overeenkomst daadwerkelijk extra kosten met zich meebrengt.
3.3.      Zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te komen kan Upgrade een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.                 

Artikel 4. Duur en beëindiging
4.1.           De overeenkomst tussen Upgrade en Gebruiker komt ten einde wanneer Gebruiker het aantal uren les heeft gekregen door een via Upgrade aangesteld persoon.
4.2            Gebruiker is niet gerechtigd om zonder overleg op enig moment de overeenkomst in te trekken.

Artikel 5. Betaling
5.1.           Gebruiker betaalt voor het verstrijken van de factuurdatum de uitvoering van de overeenkomst het verschuldigde bedrag aan Upgrade.
5.2            Upgrade betaalt bijlesgever uit aan het eind van de maand na beëindiging van de overeenkomst.
5.3            Upgrade betaalt het volledige bedrag terug aan Gebruiker wanneer Gebruiker aangeeft niet tevreden te zijn na de eerste vrijblijvende les.

Artikel 6. Wijzigingen algemene voorwaarden
6.1.    Upgrade behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
6.2.    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Upgrade of per elektronische berichtgeving aan Gebruiker.
6.3.    Indien Gebruiker een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de wijziging(en) van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 7. Overige bepalingen
7.1            Afzegging van een bijles door Gebruiker kan tot uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les. Komt Gebruiker niet opdagen of zegt deze te laat af, dan wordt de les wel doorberekend.
7.2            Artikel 7, lid 1 is niet van toepassing in het geval van overmacht.